در نمودار تعدیلی و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی ۶ ماه اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. در این مدت قیمت تقریبا به صورت متناوب ...