تکرار یک روز آرام در بازار فیزیکی بورس انرژی بازارهای کالایی باز هم با محرک‌ های روانی همراه شده‌ اند، آن هم در شرایطی که...