​شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت طی ۶ ماهه ابتدایی سال توانسته به ازای هر سهم ۵٠٣ ریال سود محقق کند که نسبت به دوره مشابه گذشته اش رشد ٢٠٣ درصدی را به ثبت رسانده است...