شرکت سیمان‌سفید نی‌ریز در تاریخ ١۵-١٢-١٣۶۶ تحت عنوان شرکت سهامی خاص سیمان‌سفید نی‌ریز به ثبت و در شهریور سال ١٣٧۵ به بهره‌برداری رسید .این شرکت در تاریخ ٢٧-١٠-١٣٨٢ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ......