در نمودار تعدیل شده پس از ثبت کف ٢٠٠ تومانی در مرداد ماه سال گذشته ، نوسانات قیمت را داخل یک کانال صعودی محدود کردیم. هر چند هنوز تعداد برخوردهای قیمت با خطوط ...