فروش شرکت طی سال جاری شامل ۴٨۴٨۵ دستگاه انواع اکسل و محصولات دیگر بوده است که از محل آن درآمد شرکت ١١۴۵۵٧٧ میلیون ریال گزارش شده که با ٣٢٣۶٨ میلیون ریال درآمد حاصل از ارائه خدمات، درآمد کل ١١٧٧٩۴۵ میلیون ریال گزارش شده است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ........