از تولیدات شرکت متانول و بخارآب می‌باشد که طی ۶ ماهه نخست سال جاری ۶٩ درصد از مقدار فروش شرکت را تشکیل می‌دهد و از محل آن در حدود ٩٩ درصد از درآمد شرکت محقق شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه شهریور، تولیدات شرکت .....