صنعت نیروگاهی یکی از صنایعی است که علیرغم عدم نوپا بودن حضور آن در بازار سرمایه، یکی از مهم ترین گروه ها در بازار به شمار می رود. نخستین شرکت وارد شده به بازار سرمایه از این گروه تولید برق عسلویه مپنا (با نماد بمپنا) است که علیرغم افزایش تعداد شرکت های این گروه در سال های اخیر، همچنان مورد توجه تحلیلگران و سرمایه گذاران قرار دارد... بر اساس صورت های مالی شش ماهه، شرکت تولید برق عسلویه مپنا، میزان تولید و فرش برق این شرکت (اعم از فروش و نگهداری) با کاهش ١٧ همراه شده که علت عمده آن کاهش نیاز شبکه سراسری و دستورات دیسپاچینگ بوده با این وجود، شرکت موفق شده در نیمه نخست سال درآمدی معادل ١٣۴ میلیارد تومان شناسایی کند که حاکی از کاهش تنها یک درصدی نسبت به سال قبل است...