فولاد که تا روز گذشته میل به کف‌ سازی داشت، به وضوح وارد فاز رشد قیمت‌ ها شد؛ اگر چه این روند...