به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و جهش سود شرکت های زیر مجموعه و ارزش بازار پایین و اصلاح قیمتی عمیق سیگنال پرریسک خوبی را صادر کرد