به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم غذایی با ریسک کم زمزمه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داشته و از سوی دیگر با افتتاح خطوط تولیدی جدید در آستانه تعدیل مثبت و رشد عایدی خوبی هم قرار گرفته و سیگنال خرید صادر کرد