تولیدات شرکت طی نیمه اول سال جاری ١٣۴١٣ تن انواع گرید دوده می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٧ درصد افزایش در تولید را نشان می‌دهد. مقدار فروش نیز طی این دوره نسبت به دوره مشابه ١٣ درصد افزایش یافته که ......