طی سال جاری تولیدات شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ٢٩ درصد افزایش یافته است. در بخش فروش نیز افزایش در مقدار فروش ٣١ درصد می‌باشد که با رشد ١۴۶ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، درآمد حاصل از فروش طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال قبل.......