طی نیمه اول سال جاری تولیدات شرکت ١٣٧۵۵ دستگاه انواع محصولات بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٢۴۵١٨ دستگاه، کاهش ۴۴ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین مقدار فروش شرکت ١١٧۶٣ دستگاه محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه کاهش ........