تولیدات شرکت طی سال جاری بالغ بر ٢۶۴٩٩١ انواع قطعات شامل میل‌لنگ و میل بادامک بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٩ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش کاهش کمتر و ٨ درصدی می‌باشد. همچنین افزایش ٣٠ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و ........