بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مهر، تولیدات شرکت طی دوره ٧ ماهه سال جاری ۴۵۶٨ تن شمش روی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٢.۶ درصدی داشته است. همچنین طی این دوره از محل فروش ۴۵ درصد از تولیدات، درآمد فروش مبلغ ۵۴٨٧٠۵ میلیون ریال گزارش شده که در مقایسه با دوره مشابه .......