بازارهای کالایی پیچیده شده‌ اند؟ این تعادل بی‌ هزینه نیست. آتی بورس کالا برای محصولات کشاورزی اما با کاهش نرخ جدی رو به‌ رو شده است که نشان می‌ دهد، برای...