در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه پس از یک ساختار اصلاحی مرکب با فرمت Zigzag-X-Triangle شاهد رشد قیمت در قالب یک ساختار پیشرو هستیم...