طی بازار امروز ناشی از اخبار منتشره در پایان هفته گذشته مبنی بر افزایش نرخ و سهمیه بندی بنزین و با وجود گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال افزایش نرخ در سایر حامل‌های انرژی و در نتیجه افزایش در هزینه‌های تولید، شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار و روند نزولی شاخص بودیم چنانکه .......