در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، در بازه زمانی ٨ ماهه شاهد نوسانات منظم قیمت داخل یک کانال صعودی بودیم. در این مدت قیمت متناوبا بین خطوط کف و سقف کانال ...