در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، از دیدگاه تئوری امواج الیوتی به نظر می رسد قیمت یک الگوی زیگزاگ دوگانه را تکمیل کرده که آن را با لیبل WXY مشخص کردیم....