در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، از دید تئوری امواج الیوت ، در بازه زمانی ١۵ ماه اخیر قیمت در قالب سری امواج ایمپالس رشد داشته است. به گونه ای که ارزش...