طی ٧ ماهه سال جاری تولیدات شرکت ۴٧١۵ هزار تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ١١ درصد افزایش یافته است. همچنین در بخش فروش افزایش بیشتر و ١۴ درصدی را در مقدار فروش و افزایش.........