طی دوره یک ماهه مربوط به مهر، مانده تسهیلات در انتهای دوره با ١۴٩١٢٠٢٨ میلیون ریال افزایش به ٩٩٣٨٠۶٢٣٨ رسیده است. همچنین درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه، ١۴٣٨٢۴۵٧ میلیون ریال گزارش شده است که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ۶ ماهه نخست سال جاری ......