طی مهر ماه بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، درآمدهای شرکت ١۵۵٣٨١٨٧ میلیون ریال گزارش شده که در مقایسه با میانگین ماهانه نیمه اول سال با مبلغ ١۴١٣٨٣١٢ میلیون ریال، افزایش ١٠ درصدی را نشان می‌دهد که بیان کننده بهبود عملکرد شرکت در مقایسه با میانگین ماهانه سال جاری می‌باشد. همچنین عملکرد شرکت طی این ماه ......