طی دوره ٧ ماهه نخست سال جاری تولیدات شرکت ١۵٨٣۵٢۶ تن سیمان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ١۶ درصدی داشته است. همچنین در بخش فروش افزایش ١۴ درصدی در مقدار فروش و همچنین افزایش ٣١ درصدی در میانگین نرخ فروش را شاهد هستیم که باعث.......