سرمایه گذاران در سهام تاثیرپذیر از بازارهای بین المللی باید بدانند سرعت بهبود شرایط اقتصاد جهان چگونه است و آیا افق سرمایه گذاری شان باید بلندمدت باشد یا کوتاه مدت. تحلیلگر بانک یو بی اس توصیفی شفاف از ..