طی گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مهر، مانده تسهیلات اعطایی در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره با افزایش ٣٢۵۴٩٠٧٨ میلیون رالی به ١١٨٨٠۶١٩۶١ میلیون ریال رسیده است. همچنین بانک سود ناشی از ارائه تسهیلات را ١٢٧٧٠٧۶٧ میلیون ریال گزارش نموده که .........