رقم خوردن روز ١٠٠٠ میلیاردی و یک سیگنال جدی در بازار پلیمرها ارزش معاملات امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی به ١ هزار و ۶٣ میلیارد تومان رسید، که یک عدد قابل توجه برای این بازار به شمار می‌ رود تا جایی که...