به گزارش تیم تحلییل بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی عمیق به حمایت خوبی رسیده و با افزایش تقاضا و ورود جریان نقدینگی تازه با اقبال و برگشت روند همراه و می تواند بازدهی مناسبی در بازه کوتاه مدت و میان مدت بدهد