تولیدات شرکت طی ٧ ماهه سال جاری ١۴٣٣۶٠ هزار عدد انواع محصول بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٣٧ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مقدار فروش رشد کمتر و ١٩ درصدی داشته که با رشد ٣٩ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با دوره مشابه، درآمد حاصل از فروش طی این دوره .......