طی مهر ماه و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به این ماه، مانده تسهیلات در ابتدای دوره با افزایش ١١٠٢٨۴۴۵ میلیون ریال به ١٣٨٨٣٨١۴۴٩ میلیون ریال در انتهای دوره افزایش یافته است. همچنین درآمد بانک از محل تسهیلات اعطایی ١۵٣١٣٢١٧ میلیون ریال گزارش شده است که .......