در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه شاهد شکل گیری الگوی AB=CD در نمودار سهم هستیم. از دیدگاه تئوری امواج الیوت نیز الگویی مشابه پهنه در نمودار سهم شکل گرفته است. ...