در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی ١ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت بصورت متناوب بین خطوط...