مخابرات ایران در گذشته در یک کانال صعودی ( کانال قرمز رنگ) در حال حرکت بوده و پس از شکست کف کانال صعودی خود، وارد فاز اصلاحی در میان مدتی شده است. سهم نزدیک به محدوده حمایتی ٣۶۵٠ ریالی که خط روند صعودی میان مدتی سهم بوده، گشته و با توجه به آن که شاخص MACD در میان مدت وارد فاز اصلاحی شده به نظر می رسد که اصلاح سهم بیشتر از نوع زمانی می باشد البته از نظر بلند مدتی کماکان روند سهم تمایل به رشد دارد و موج سوم بلندمدتی سهم همچنان تمام نشده است...

بورس 24 : مخابرات ایران در گذشته در یک کانال صعودی ( کانال قرمز رنگ) در حال حرکت بوده و پس از شکست کف کانال صعودی خود، وارد فاز اصلاحی در میان مدتی شده است. سهم نزدیک به محدوده حمایتی 3650 ریالی که خط روند صعودی میان مدتی سهم بوده، گشته و با توجه به آن که شاخص MACD در میان مدت وارد فاز اصلاحی شده به نظر می رسد که اصلاح سهم بیشتر از نوع زمانی می باشد البته از نظر بلند مدتی کماکان روند سهم تمایل به رشد دارد و موج سوم بلندمدتی سهم همچنان تمام نشده است.

در حال حاضر سهم در موج چهارم میان مدتی خود به سر می برد و باتوجه به این موارد انتظار می رود ده تا پانزده روز کاری دیگر که قیمت سهم به کف حمایتی روند صعودی خود برخورد می کند، نسبت به آن واکنش نشان دهد و حرکت خود را بسیار آهسته تا محدوده هدف قیمتی 4800 ریال شروع کند. محدوده 4800 ریال مقاومت بسیار قوی برای سهم بوده و می توان گفت که هدف بسیار محکمی در حال حاضر برای سهم می باشد البته در این بین مقاومت بسیار مهمی در محدوده 4256 ریال برای سهم وجود دارد.


نظرات