بررسی عملکرد صندوق ها طی شش ماهه گذشته نیز از برتری صندوق های بورسیران (٨١.٠٧%)، دماسنج (٧٢.٢٢%)، سهام بزرگ کاردان (٧١.۴١%).....