طی دوره ١٠ ماهه سال جاری، تولیدات شرکت ١۵۵٢٢ تن انواع بیسکویت بوده است که از این مقدار تولید ٢١٨٠ تن آن مربوط به مهر ماه می‌باشد که ١۴ درصد از کل تولید را تشکیل می‌دهد و نشان دهنده افزایش تولید در این ماه می‌باشد. همچنین مقدار فروش کل شرکت ١۶١۶۵ تن محصول بوده است که .....