در هفته گذشته دو سهم کم ریسک معرفی شد ، ابتدا مخابرات ایران با قیمت های ٣٨٠ تومان که در همان سطوح نوسان خاصی نداشته است.همچنین پتروشیمی فن آوران در رنج قیمتی ٧٢٠٠ تا ٧۵٠٠ تومان برای خرید معرفی شد که این سهم نیز در همین رنج نوسانات آرام مثبت دارد...