بهای فولاد همچنان افزایشی است و تاکنون تغییری در این روند صعودی رخ نداده است، که می‌ تواند به معنای...