طی این دوره صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز عمدتا با شناسایی سود همراه بودند که در این میان صندوق های سهم آشنا، ارزش کاوان آینده، فیروزه موفقیت....