شاخص دلار در هفته های اخیر کاهش یافته و پیش بینی تغییرات آن در هفته ها و ماه های آینده بسیار مهم است زیرا رشد یا کاهش ارزش دلار بر تمامی بازارها اثر می گذارد. دو عامل مهم در آینده بر ارزش این ارز ..