قیمت فولاد حتی در اواخر یک هفته نیمه‌ تعطیل هم با رشد نرخ رو به‌ روست. آن‌ هم در وضعیتی که گویی شتاب رشد قیمت‌ ها حتی افزایش یافته است. این وضعیت احتمال تداوم رشد نرخ را مطرح می‌ کند؛ اگر چه...