در دو هفته اخیر شاهد رشد قیمت نفت و فلزات پایه بوده ایم و عده ای از تحلیلگران با اشاره به برخی تغییرات در شاخص های بنیادی بازارها معتقدند عملکرد بازار این مواد در آینده ..