زیر پوست بازارها چه خبر است؟ بازار پلیمرها با رشد تقاضا رو به‌ رو شده است. این بازار به رغم کاهش قیمت‌ های پایه ، باز هم در برابر افت نرخ مقاومت کرده است و حتی...