به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه افزایش سرمایه و شروع موج صعودی پتانسیل یک نوسان ١۵ تا ٢٠ درصدی را داشته و سیگنال خرید صادر کرد