رشد آرام بهای فولاد این رفتار افزایشی همچون روزهای قبل نبوده است، که به سرعت آغاز شده و به سرعت هم به پایان برسد، بلکه...