طی نیمه اول سال جاری شرکت موفق به تولید ۴٢ هزار تن سنگ منگنز دانه بندی شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایش ١٧ درصدی داشته. همچنین طی این دوره درآمد فروش شرکت ۵١۶٨٧٧ میلیون ریال گزارش شده که ........