با توجه به جو حاکم بر بازار در هفته گذشته، صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز عمدتا با شناسایی زیان مواجه شدند اما در این میان تعداد انگشت شماری موفق به کسب بازدهی مثبت بودند که صندوق های....