در سبد هفته گذشته سه سهم معرفی شد ؛ شامل «ومعادن» ۴۶٠تومانی که با بازدهی١٠ درصدی همراه شده و سپس به قیمت های مورد نظر برای خرید بازگشت.همچنین شوینده ١١٠٠ تومانی که در بازار سراسر منفی هفته پیش با نوسانات اندکی همراه شده است. دو سهم دیگر یعنی رایان سایپا و ذوب آهن با نوسانات منفی به دلیل جو منفی بازار همراه شده اند که توصیه می شود همچنان این دو سهم مستعد و بنیادی را در پروسه پیشنهاد شده نگاه دارید.