سهم از لحاظ بنیادی شرایط خاصی را تجربه می کند از یک سو موجود کالای با ارزشی را در اختیار دارد و از سوی دیگر نرخ های کنونی